Latest Album

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut rhoncus risus mauris, et commodo lectus hendrerit ac.

banner
Dora Lewis

Zadzwoń do nas: +48 576 008 818

 

REGULAMIN WARSZTATÓW

Academy of Music Business / REGULAMIN WARSZTATÓW

Regulamin Fundacji The Polish Modern Music Institute

§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady, warunki, prawa i obowiązki Uczestników Wydarzeń Fundacji The Polish Modern Music.

Adres Fundacji: Rynek Dębnicki 6/1, 30-319 Kraków)

Pozostałe dane kontaktowe: adres e- mail: biuro@pmmi.org.pl

§ 2. Definicje

Słownik pojęć użytych w niniejszym Regulaminie:

Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba, że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika inne zastosowanie.

Fundacja– należy przez to rozumieć Fundację The Polish Modern Music z siedzibą w Krakowie ( Biuro: Rynek Dębnicki 6/1, 30-319 Kraków);

Organizator– należy przez to rozumieć Fundację;

Wydarzenie– szkolenia, warsztaty, konferencje, odbywające się w terminie i miejscu wskazanym przez organizatora;

Uczestnicy wydarzeń– wszystkie osoby, które zakupiły bilet, na portalu sprzedaży biletów.

Harmonogram wydarzeń- określony program wydarzeń, umieszczony na stronie fanpage https://www.facebook.com/studiamuzycznepl/ – „Studia Muzyczne” w zakładce “Notatki”;

Fanpage– strona internetowa Fundacji, na której Organizator będzie udostępniał informacje na temat wydarzeń;

Certyfikat– dokument potwierdzający uczestnictwo w Wydarzeniu, który otrzyma każdy Uczestnik biorący udział w Wydarzeniu.

Rodo – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 3. Informacje ogólne

1. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych wzięciem udziału w Wydarzeniu organizowanym przez Fundację.

2. Regulamin jest udostępniony do wydrukowania, pobrania, odtwarzania i utrwalenia przez Uczestnika na stronie Fanpage.

3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu rejestracji Uczestnika Wydarzenia i wzięcia przez niego udziału w Wydarzeniu.

4. Uczestnik może porozumieć się z Organizatorem za pośrednictwem telefonu 576 008 818 (pn.-pt.), poczty elektronicznej biuro@pmmi.org.pl

5. Uczestnik w przypadku kontaktu telefonicznego ponosi koszty połączenia według stawek wybranego przez niego operatora.

6. Uczestnik akceptuje Regulamin poprzez odesłanie oświadczenia w formie wiadomości mailowej lub prywatnej poprzez narzędzia internetowe o treści: „ Akceptuję Regulamin i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych…” przez Fundację The Polish Modern Music z siedzibą w Krakowie Rynek Dębnicki 6/1, 30-319 Kraków, nadtooświadcza i potwierdza, że:

  • podane dane osobowe są poprawne i zgodne ze stanem faktycznym;
  • podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa w Polsce, w tym Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1145)- dalej jako Kodeks cywilny.

§ 4. Rejestracja i udział w Wydarzeniu

1. W celu wzięcia udziału w Wydarzeniu uczestnik ma obowiązek dokonania rejestracji poprzez zakupienie biletu na portalu sprzedaży biletów,

2. Link do sprzedaży biletów Organizator zamieści na stronie Wydarzenia.

3. Posiadanie biletu i rezerwacja miejsca, uprawnia do uczestnictwa w Wydarzeniu, a także oznacza wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między uczestnikiem a Organizatorem.

4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych osobowych przez Uczestnika podczas rejestracji.

§ 5. Rezygnacja z Wydarzenia

1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w wydarzeniu w terminie siedem dni od daty rezerwacji uczestnictwa, nie później jednak niż do dnia rozpoczęcia wydarzenia(nie dotyczy biletów i karnetów w cenie promocyjnej). Rezygnacja uczestnika z udziału w wydarzeniu powinna być dokonana w formie pisemnej, na adres biura Fundacji (Rynek Dębnicki 6/1, 30-319), e-mail: biuro@pmmi.org.pl

2. Uczestnik wydarzenia ma prawo na wymianę biletu z wydarzenia na voucher, który może wykorzystać na dowolne wybrane wydarzenie, w terminie nie późniejszym niż 3 dni przed rozpoczęciem wydarzenia, z którego rezygnuje. Voucher będzie wystawiony na taką sumę, na jaką Uczestnik zakupił bilet i będzie on ważny przez 60 dni od daty wymiany. Uczestnik powinien na minimum 10 dni przed rozpoczęciem wydarzenia, na które się decyduje zawiadomić o tym mailowo Organizatora, podając przy tym swoje imię i nazwisko.

§ 6. Dane osobowe

  1. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych;

2. Dane osobowe będą archiwizowane przez Sprzedawcę przez trzy lata od dokonania ostatniego zakupu biletu na Wydarzenie;

3. Zgodnie z RODO ( Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wraz ze zmianami ustawy z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ( DzU poz. 730) Uczestnikowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych;

4. Administratorem twoich danych Osobowych przechowywanych w Fundacji The Polish Modern Music Institute na wydarzenia w evenea.com oraz goout.net jest Fundacja The Polish Modern Music Institute z siedzibą w Krakowie przy ul. Podłęska 9/98, 30-865 Kraków, oraz biuro fundacji, adres: Rynek Dębnicki 6/1, 30-319 Kraków, która prowadzi operację przetwarzania twoich danych Osobowych w sposób odpowiedzialny i bezpieczny, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej RODO/GDPR;

5. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji Wydarzenia oraz umożliwienia Uczestnikowi wzięcia udziału w Wydarzeniu;

6. Uczestnik ma prawo do zakończenia współpracy w każdej chwili, a także prawo do ponownej współpracy. Po okresie pięciu lat lat od udzielenia zgody na przetwarzanie, oraz po wycofaniu zgody na przetwarzanie- dane zostaną automatycznie usunięte.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Wydarzenie ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych(Dz.U. 2009 nr 62 poz.504);

2. Uczestnik Wydarzenia akceptując niniejszy Regulamin zgadza się na publikację wizerunku widocznego na zdjęciach oraz innych materiałach wideo wykonywanych podczas wydarzenia w Internecie. Uczestnik w formie mailowej dokona wyrażenia zgody na publikację wizerunku.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego;

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas wydarzenia;

5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z wydarzeniem, jak i w obrębie tych obiektów.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie serwisu internetowego wydarzenia;

7. Organizator ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie serwisu internetowego wydarzenia, przy czym w odniesieniu do usług będących w toku, zastosowanie ma wersja regulaminu z obowiązująca w chwili składania rezerwacji przez uczestnika;

8. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w wydarzeniu i obowiązują wszystkich uczestników.

Niniejszy Regulamin, został zatwierdzony przez Prezesa Zarządu Fundacji, Pana Wasyla Jerenowskiego.