Latest Album

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut rhoncus risus mauris, et commodo lectus hendrerit ac.

banner
Dora Lewis

Zadzwoń do nas: +48 576 008 818

 

REGULAMIN-2

Regulamin kursu produkcji muzycznej w Fundacji The Polish Modern Music Institute – 42 godziny zajęć online/offline

§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady, warunki, prawa i obowiązki Uczestników Wydarzeń Fundacji The Polish Modern Music (KRS:0000813308; NIP:6793192462)

Organizatorem kursu/warsztatów jest Fundacja The Polish Modern Music Institute

Adres siedziby Fundacji: ul. Podłęska 9/98, 30-865 Kraków

Adres biura: Rynek Dębnicki 6/1, 30-319 Kraków)

Pozostałe dane kontaktowe: adres e- mail: biuro@pmmi.org.pl

Tel. +48 576 008 818

www.pmmi.org.pl

FB: Academy of Music Business  studiamuzyczne oraz Fundacja PMMIKrakow

Rejestracja i udział w Wydarzeniu

§ 2.  Rejestracja na kurs prowadzona jest drogą elektroniczną. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach produkcji muzycznej jest rezerwacja miejsca, przesłanie zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty za kurs/zakup biletu.

§ 3. Ilość miejsc jest ograniczona. Udział w kursie zobowiązuje uczestnika do wcześniejszej rezerwacji miejsca, aby mieć pewność, zalecamy wcześniejsze wykupienie biletu.

§ 4. W celu wzięcia udziału w Wydarzeniu uczestnik ma obowiązek dokonania rejestracji poprzez zakupienie biletu.

Bilety do nabycia u Organizatora:

 1. Przedpłaty należy dokonać na rachunek bankowy fundacji, dane do przelewu: Fundacja The Polish Modern Music Institute
  Nr 86 1020 2892 0000 5702 0725 3000 Kraków.
  Tytułem: Kurs Produkcji Muzycznej, [DATA STARTU] [NAZWISKO / PSEUDONIM]
  Potwierdzenie przelewu prosimy przesłać na adres e-mail: info@studiamuzyczne.pl, wówczas prześlemy Państwu bilet w formie elektronicznej oraz link na E-Kurs.
 2. on-line za pośrednictwem portalu sprzedaży biletów (………..) – Link do sprzedaży biletów Organizator zamieści na stronie Wydarzenia.

§ 5.  Posiadanie biletu i rezerwacja miejsca, uprawnia do uczestnictwa w zajęciach, a także oznacza wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między uczestnikiem a Organizatorem.

§ 6.      Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych osobowych przez Uczestnika podczas rejestracji.

§ 7.      Warunki finansowe.

Uczestnik kursu ma do wyboru formę zapłaty za kurs i rezerwację miejsca zajęć:

 1. Zapłacić najpierw wpisowe (za pierwsze trzy godziny zajęć) i resztę wartości kwoty za kurs zapłacić najpóźniej za dzień przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
 2. Istnieje możliwość spłaty w ratach – kwota raty do uzgodnienia z Organizatorem.

§8.      Na życzenie wystawiamy fakturę lub rachunek. Uczestnik upoważnia Organizatora do wystawienia faktury i wprowadzenie danych osobowych do faktury. Dane do wystawienia faktury, uczestnik kursu przekaże na adres mailowy Organizatora.

§9. Rezygnacja z Wydarzenia

1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w wydarzeniu w terminie siedem dni od daty rezerwacji uczestnictwa, nie później jednak niż do dnia rozpoczęcia wydarzenia(nie dotyczy biletów i karnetów w cenie promocyjnej). Rezygnacja uczestnika z udziału w wydarzeniu powinna być dokonana w formie pisemnej, na adres biura Fundacji (Rynek Dębnicki 6/1, 30-319), e-mail: biuro@pmmi.org.pl

Uczestnikowi wówczas zostaje zwrócona kwota za pełny cykl kursu po odliczeniu pierwszych  zajęć tj. 3 (trzy) pierwsze godziny warsztatów.

 1.  Grupa 3-5 osobowa – koszt za pełny cykl zajęć 42h/2100 zł, trzy godziny (150 zł). Do zwrotu – 1650 zł

§ 10. Dane osobowe

    Dane osobowe      Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora z zachowaniem wszelkich      wymogów bezpieczeństwa, które określono w obowiązujących przepisach      dotyczących ochrony danych osobowych;

2. Dane osobowe będą archiwizowane przez Sprzedawcę przez trzy lata od dokonania ostatniego zakupu biletu na Wydarzenie;

3. Zgodnie z RODO ( Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wraz ze zmianami ustawy z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ( DzU poz. 730) Uczestnikowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych;

4. Administratorem twoich danych Osobowych przechowywanych w Fundacji The Polish Modern Music Institute na wydarzenia w evenea.com oraz goout.net jest Fundacja The Polish Modern Music Institute z siedzibą w Krakowie przy ul. Podłęska 9/98, 30-865 Kraków, oraz biuro fundacji, adres: Rynek Dębnicki 6/1, 30-319 Kraków, która prowadzi operację przetwarzania twoich danych Osobowych w sposób odpowiedzialny i bezpieczny, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej RODO/GDPR;

5. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji Wydarzenia oraz umożliwienia Uczestnikowi wzięcia udziału w Wydarzeniu;

6. Uczestnik ma prawo do zakończenia współpracy w każdej chwili, a także prawo do ponownej współpracy. Po okresie pięciu lat lat od udzielenia zgody na przetwarzanie, oraz po wycofaniu zgody na przetwarzanie- dane zostaną automatycznie usunięte.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Wydarzenie ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych(Dz.U. 2009 nr 62 poz.504);

2. Uczestnik Wydarzenia akceptując niniejszy Regulamin zgadza się na publikację wizerunku widocznego na zdjęciach oraz innych materiałach wideo wykonywanych podczas wydarzenia w Internecie. Uczestnik w formie mailowej dokona wyrażenia zgody na publikację wizerunku.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego;

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas wydarzenia;

5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z wydarzeniem, jak i w obrębie tych obiektów.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie serwisu internetowego wydarzenia;

7. Organizator ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie serwisu internetowego wydarzenia, przy czym w odniesieniu do usług będących w toku, zastosowanie ma wersja regulaminu z obowiązująca w chwili składania rezerwacji przez uczestnika;

8. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w wydarzeniu i obowiązują wszystkich uczestników.

Niniejszy Regulamin, został zatwierdzony przez Prezesa Zarządu Fundacji, Pana Wasyla Jerenowskiego.